Klasszikus ügyvédi feladatok

Irodánk a klasszikus ügyvédi teendők – így a jogi tanácsadás, az okiratszerkesztés, az egyes hatóságok előtti eljárásokban való képviselet, peres képviselet – ellátásának keretében a polgári jogon, társasági jogon, büntetőjogon, családi jogon, munkajogon, adójogon, csőd-, felszámolási- és végrehajtási jogon kívül foglalkozik pénzügyi és hitelintézeti joggal, koncessziós jogi szabályozással, környezetvédelmi joggal, nemzetközi gazdasági joggal, szellemi és iparjogvédelmi kérdésekkel.

Komplex vállalatvezetési tanácsadás jogi oldalról

A klasszikus ügyvédi feladatok ellátásán túlmenően büszkén állíthatjuk, hogy állandó jelleggel segítjük – sokszor több évtizedes együttműködés keretében – partnereinket üzleti stratégiájuk meghatározásának jogkérdéseiben. Ez irányú tevékenységünk komplexitása lehetővé teszi, hogy ügyfeleink folyamatos, aktuális és átfogó képet kapjanak vállalati vagy személyes döntéseik jogkövetkezményeiről és hatásairól. Tanácsadásunk keretében a vállaltirányítást, mint komplex folyamatot segítjük elő, így az eseti feladatok ellátásán túl, képesek vagyunk a vezetői szándék lehetséges következményeinek maradéktalan feltárására.  Gazdasági jogi, társasági jogi, cégjogi, adójogi, ingatlanjogi, versenyjogi, munkajogi, nemzetközi kereskedelmi jogi ismereteinket, összességében használjuk fel, így biztosítva megbízóink számára a piaci versenyben való leghatékonyabb részvételt.

Napi szintű együttműködés, hosszú távú stratégia, krízismenedzsment

Irodánk a legnagyobb sikerei között tartja számon, hogy az eseti jellegű megbízásaink ellátását követően számos partnerünk megtisztelt bennünket bizalmával és folyamatos jogi képviselet és tanácsadás keretében, napi szintű együttműködés alakíthattunk ki megbízóinkkal. Partnereink távlati céljainak megvalósításában való közreműködésen túlmenően rendkívül széles tapasztalattal rendelkezünk a váratlan problémák feloldásában, krízismenedzsmenti ismereteink számtalan esetben bizonyultak nélkülözhetetlennek megbízóink helyzetének rendezéséhez.

TECHNIKAI HÁTTÉR

 

Megfelelő infrastruktúra

A XXI. század kihívásainak megfelelően olyan műszaki infrastruktúrát alakítottunk ki, amely lehetővé teszi ügyfeleink legteljesebb körű kiszolgálását. Irodánk munkatársai minden esetben a legkorszerűbb technikai eszközökkel végzik munkájukat, amely infrastruktúra használatának egy részét megbízóink számára is biztosítjuk irodánkban, a közös egyeztetések időtartamára. Ügyfeleink igényeinek maximális kiszolgálása érdekében irodánkban partnereinknek lehetőségük van – többek között – pénzszámláló, pénzvizsgáló, projektor, prezentációstáblák, mobilnyomtatás és önálló tárgyalóhelyiségek igénybevételére.

Virtuális biztonság

Munkatársaink – kizárólag megfelelő adatvédelmi eszközökkel biztosított – számítógépes hálózat részeként működő munkaállomásokon dolgoznak, felhőszolgáltatások igénybevételének lehetősége nélkül. Ügyfeleink számára munkánk során elkészített vagy felhasznált valamennyi iratot elektronikus formába alakítjuk és – minősített elektronikus aláírással ellátott – elektronikus okiratként továbbítjuk. Ügyfeleink személyes adatait és a megbízásunkhoz kapcsolódó dokumentumokat minden esetben minősített védelemmel látjuk el, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás szigorú betartása mellett.

Jogszabályi megfelelés

Iktató-, illetve nyilvántartószoftvereink mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályokban, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara által közzétett előírásoknak és alkalmasak az ügyfelek hatékony kiszolgálásának elősegítésére.

JOGTERÜLETEK

1. Polgári jog

A polgári jog szerteágazó joganyag, amelyhez szinte minden más jogág sok szállal kötődik. Irodánk ezen a hatalmas jogterületen belül szerződések és egyéb okiratok szerkesztésével, véleményezésével, szerződési konstrukciók kialakításával, követelések biztosítéki rendszerének kidolgozásával rendszeresen foglalkozik. Kereskedelmi jellegű szerződések kidolgozásában, véleményezésében (vállalkozási, megbízási, kereskedelmi ügynöki, szerződések elkészítése stb.) is részt veszünk.

 2. Társasági jog és Cégjog

Cégalapítás, működési szabályzat, befolyásszerzés, szindikátusi szerződések

Irodánk működésének kezdete óta végzi a társasági jog és cégjog vonatkozásában ellátandó jogi feladatokat. Legyen szó akár egyszerű cégalapításáról vagy átalakulásról, struktúrájuk vagy működési szabályaik kidolgozásáról és átalakításáról, társasági befolyásszerzésről vagy megszüntetésükről, a legkomplexebb fúziók létrejöttének elősegítéséről. Közreműködünk non-profit társaságok, egyesületek, alapítványok létrehozásában és ehhez kapcsolódóan ellátjuk ügyfeleink jogi képviseletét bírósági eljárások során. Irodánk számos alkalommal készít gazdasági társaságok tagjainak együttműködését szabályozó szindikátusi szerződéseket.

Jogi Átvilágítás

Cégfelvásárlások során teljes körű jogi átvilágítások területén jelentős tapasztalatra tettünk szert. Ezen vizsgálatok során az érintett cég társasági jogi helyzetéről, munkajogi kötelezettségeiről, hitel- és szerződésállományáról, az ezek mögött álló biztosítékokról a megbízó számára olyan átlátható képet alkotunk amelyre üzleti döntését alapozhatja.

Folyamatos ügyintézés és tanácsadás

Számos ügyfelünk számára biztosítjuk a mindennapi működésüket elősegítő és biztosító jogi tanácsadást, amely partnereink üzletvitelét alkalmassá teszi a jogszabályi környezetnek való folyamatos megfelelésnek, a nagyhorderejű döntések meghozatalához és a gazdasági környezetben való versenyképesség megőrzéséhez.

3. Családjog

Bontóperek

Irodánk komoly tapasztalattal bír házassági bontóperek illetve a házassággal összefüggő vagyonjogi perek kapcsán.

Vagyonjogi szerződések

Ügyfeleink megbízásából gyakran készítünk házassági vagyonjogi szerződéseket,ellátjuk ügyfeleink képviseletét gyermek-elhelyezési, gyermektartási ügyekben. Ennek során számos esetben találkoztunk a vagyoni értékű jogok, illetve társasági részesedések házassági vagyonjoggal összefüggő problémáival.

Öröklési jog

Segítjük ügyfeleinket öröklési ügyekben, akár kapcsolódó szerződések elkészítésével, akár a hagyatéki eljárásban ellátott képviselettel.

Ügyfélközpontú eljárás

A családjogi ügyekben ellátott képviselet esetében különösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfeleink ne csupán korrekt jogi szolgáltatást, hanem emberi odafigyelést is kapjanak az ügyben közreműködő munkatársainktól. Valamennyi ilyen ügyben törekszünk arra, hogy a jogvita lehetőség szerint az ellenérdekű féllel megkötött kompromisszummal legyen lezárható.

4. Ingatlanjog

Beruházások, vállalkozói szerződések, hivatali eljárások

Az elmúlt évek során számos esetben közreműködtünk lakóparkok, társasházak, irodaházak, áruházak és egyéb zöldmezős beruházások, illetve ingatlanfejlesztési projektek jogi lebonyolításában. Munkatársaink a napi gyakorlat szintjén készítenek, valamint véleményeznek adásvételi, bérleti továbbá építési (fő)vállalkozási szerződéseket a legkülönbözőbb rendeltetésű ingatlanok vonatkozásában.

Letét

Közreműködésünk kiterjed a földhivatalok előtti eljárásra, a finanszírozásban közreműködő pénzintézetekkel történő egyeztetésre továbbá – ha szükséges – az ügyekkel kapcsolatban pénzösszegek és okiratok letéti kezelésére az ügyvédi kamara letétkezelési szabályzatának megfelelően.

Társasház, termőföld, haszonbérlet

A fentieken túl társasházi ügyekben is rendszeresen segédkezünk: alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok elkészítésével. Komoly tapasztalattal rendelkezünk termőföldek adásvételéhez, haszonbérletéhez kötődő szerződések elkészítésében, az ezzel kapcsolatos jogviszonyok szerződéses szabályozásában.

5. Fizetésképtelenségi jog, követelésérvényesítés

Felszámolás

Tevékenységünk kiterjed peres és peren kívüli, továbbá felszámolási eljárásban történő képviseletre az ügyfél követelésének érvényesítésével kapcsolatosan, kintlévőség-kezelésre, valamint az adóssal történő egyeztetés lefolytatására a tartozás önkéntes teljesítésének elérése érdekében.

Hitelezői választmány

Ezen túlmenően erre irányuló hitelezői megbízás alapján ellátjuk az ügyfél képviseletét a fizetésképtelen cég hitelezői választmányában, felülvizsgáljuk a felszámoló intézkedéseinek jogszerűségét, szükség esetén képviseljük a hitelezőt ezen intézkedések elleni jogorvoslati eljárásokban.

Reorganizáció, egyezség

Rendszeresen közreműködünk felszámolás alá került társaságok reorganizációjában és a hitelezőkkel történő egyezség megkötésében a jogutód nélküli megszűnés elkerülése érdekében.

Több éves tapasztalat

Több országos pénzintézet képviselőjeként minősített banki követeléseket országos hatállyal kezelünk és érvényesítünk, így számtalan végrehajtási és felszámolási eljárásban látunk el jogi képviseletet.

Részvétel a csődtörvény kodifikációjában, szakmai elismerés

Irodánk alapítója, dr. Imre András a Bankszövetség megbízásából tevékeny szerepet vállalt a csődtörvény 2009. évi módosításának kodifikációjában ezáltal széleskörű gyakorlati tapasztalatainak elismeréseként lehetősége nyílt a jogelméleti-jogalkotási folyamatban is részt venni, amelyért a Magyar Bankszövetség Elnöksége „a magyar banki közösség érdekében végzett tevékenység” emléklappal jutalmazta.

6. Munkajog

Munkáltatói oldalról

Állandó ügyfeleinknek nyújtott jogi szolgáltatás keretében elkészítjük, véleményezzük a munkaviszonyok létesítésével, módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatos okiratokat, közreműködünk a munkaügyi szabályzatok (kollektív szerződés, leltár-felelősségi megállapodások, munkáltatói utasítások) megszövegezésében, továbbá jogvita esetén ellátjuk ügyfeleink mint a munkaadók képviseletét.

Munkavállalói oldalról

Irodánk számos esetben jár el egyedi munkaügyi vitákban munkavállaló vagy éppen munkáltató képviseletét ellátva. Az évek során számos, a közérdeklődés figyelmét is felkeltő jogvitában képviseltük ügyfeleinket, amelyek közül több alkalommal is a munkajog területét érintő feladatokat láttunk el, mind magyar, mind külföldi munkavállalók vagy munkáltatók képviseletében.

7. Adójog

Tervezés

Irodánk – szükség esetén állandó szakértő partnerei együttműködésével- segíti ügyfeleit egyes
jogi ügyletek, illetve projektek adójogi vetületeinek tervezése során.

Képviselet az adóhatóság előtt

Ellátjuk ügyfeleink képviseletét önkormányzati vagy állami adóhatóságok előtt az adóeljárásokban, továbbá a közigazgatási és a bírósági jogorvoslat során.

Vagyonosodási vizsgálat

Kiemelkedően nagy gyakorlatra tettünk szert vagyonosodási vizsgálatok vonatkozásában, amely gyakorlatnak köszönhetően számos esetben sikerült részben vagy egészben megóvni ellenőrzés alá vont ügyfeleinket a terhükre tett alaptalan adóhatósági marasztalástól.

8. Pénzügyi- és bankjog

Irodánk állandó megbízások keretében több országos hálózattal rendelkező pénzintézet munkáját segíti a legkülönfélébb finanszírozási és a kapcsolódó biztosítéki ügyek prudens és biztonságos lebonyolítása érdekében. Pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó ügyfeleinket segítjük a tevékenységhez szükséges szabályozók elkészítésében, továbbá képviseletükben eljárunk a jogszabály által előírt (alapítás, tevékenység-módosítás, befolyásszerzés, tisztségviselők stb.) engedélyezési ügyekben.

Ugyanakkor számos esetben láttunk el károsulti képviseletet pénzintézetekkel szemben hitelezési jogviszonyokkal összefüggésben.

9. Környezetvédelmi jog

Társaságunk több éve látja el állandó ügyfelei – ezek között erdőgazdasággal foglalkozó állami tulajdonú részvénytársaság, állattenyésztő és növénytermesztő részvénytársaság, könnyűipari gyártó- és forgalmazó cég – képviseletét környezetvédelmi illetve természetvédelmi ügyekben, bírságokkal, kötelezésekkel kapcsolatos ügyekben, engedélyezési eljárásokban.

Képviselettel és tanácsadással segítjük ugyanakkor környezetvédelmi szervezetek munkáját céljaik elérése érdekében indított eljárásokban.

10. Peres-, peren kívüli és Választottbírósági képviselet

Megelőzés

Irodánk meggyőződése és napi tevékenységünk vezérlő elve, hogy a jogvitákat jobb megelőzni, mint lefolytatni. Azonban az esetek egy részében – még a leggondosabb előrelátás mellett is – elkerülhetetlenné válik, hogy a felek közötti vitás kérdésben rendes vagy választottbíróság döntsön.

Peres eljárás, perorvoslatok, határozatok végrehajtása
Munkatársaink a fent felsorolt jogterületek mindegyikével összefüggésben felmerült jogvitás ügyekben ellátnak képviseletet a klasszikus polgári peres ügyektől kezdve a munkajogi ügyeken vagy épp közigazgatási pereken át a társasági jogvitákig. A képviselet kiterjed az elsőfokú eljárásra a rendes, illetve rendkívüli perorvoslatok kapcsán indult eljárásokra és természetesen a határozatok végrehajtásával kapcsolatos eljárásokra is.

Választottbírósági eljárás

Számos esetben látunk el képviseletet különböző választottbíróságok, így a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság, a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság vagy a Budapesti Ügyvédi Kamara Eseti Választottbírósága előtt.

Választottbíró

Irodánk alapítója, dr. Imre András több esetben járt el választottbíróként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság előtt indult ügyekben.

11. Büntetőjog

Bírósági, ügyészségi, ügyvédi tapasztalat

Irodánk büntetőjogban járatos szakemberei korábban a Legfőbb Ügyészségen és a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumában bizonyították professzionális szakértelmüket a büntetőjog területén, így ügyfeleink érdekeinek érvényesítése érdekében a legmagasabb fokú szakértelemmel rendelkező kollégáink állnak megbízóink rendelkezésére, akik az ügyvédi hivatás mellett, a bírói és ügyészi oldal gyakorlatának és eljárásának teljes ismeretét is magukénak tudhatják.

Sértetti képviselet

Ügyfeleink igényei szerint ellátjuk megbízóink sértetti képviseletét a terhükre elkövetett – elsősorban gazdasági jellegű – bűncselekmények miatt indult eljárásokban. Ezen tevékenység magába foglalja feljelentések elkészítését, a bűncselekménnyel összefüggő magánjogi igények megalapozott előterjesztését és a képviseletet a büntető eljárás minden szakaszában.

Védői képviselet

Ugyancsak büntetőügyekre szakosodott kollégáink látják el ügyfeleink megbízása alapján a védői feladatokat különféle –a gazdasági büntetőjog szegmensébe tartozó – bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásokban.

Több oldalú rálátás

Irodánk számtalan alkalommal bizonyította eredményesen rátermettségét a legkomplexebb jellegű gazdasági bűncselekményekkel összefüggő eljárásokban. Mindennapi ügyvitelünk elsősorban a gazdasági élethez kapcsolódó jogi teendők és eljárások elvégzésére irányul, így rálátásunk lehetővé teszi, hogy ne pusztán büntetőjogi oldalról tudjuk professzionálisan megközelíteni az egyes jogkérdéseket.